Acest site foloseste elemente de tip cookie

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea site-ului nostru cu partenerii noștri de socializare, publicitate și analiză, care îl pot combina cu alte informații pe care le-ați furnizat-o sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor.

Centru de traduceri si interpretariat EXCELENTIA

Termeni si conditii

Termene și Condiții Generale ale Centrului de Traduceri Excelentia


Părțile: EXCELENTIA SRL (CENTRUL DE TRADUCERI EXCELENTIA), telefon +40740632957, cu sediul în Miroslava, Str. Viilor 2, Județul Iași, CUI: RO24806631, J22/1018/2003, https://www.traduceriexcelentia.ro, EXCELENTIA SRL, în calitate de PRESTATOR si și utilizator/client, în calitate de BENEFICIAR (se vor completa obligatoriu toate datele)

Părțile declară că au dreptul, puterea și autoritatea să își îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentul document, iar pentru îndeplinirea obligațiilor asumate au fost autorizate în mod valabil de către organele societare relevante.

Părțile au convenit încheierea prezentei anexe, cu respectarea următoarelor clauze:

1.Prezentul document (numit în continuare „Termeni”) reglementează cadrul general al relației comerciale dintre Prestator și Beneficiar și este încheiat pe o perioadă nedeterminată, întrucât Termenii conțin Prevederile legale specifice Pieței de Traduceri și Condițiile de lucru Generale de pe piața de traduceri din România.

1.1.În eventualitatea unui dezacord între un contract deja semnat între părți și Termeni, va prevala contractul. Termenii sunt parte integrantă a tuturor și a oricăror contracte, denumite în mod generic Contractul, încheiate între părți, inclusiv dar fără a se limita la cazurile unor relații comerciale angajate fără existența unui asemenea contract. Orice modificare a Termenilor se aduce la cunoștința Beneficiarului prin publicarea pe site-ul https://www.traduceriexcelentia.ro, și intră în vigoare imediat.

1.2. Condiții Generale de Lucru:

1.2.1. Lansarea unei comenzi sau confirmarea ofertei/cotației în orice mod, inclusiv prin email; expedierea traducerilor sau a facturii, emiterea bonului fiscal, încasarea avansului, furnizarea oricărui serviciu din partea Prestatorului și orice acțiune similară (denumite în continuare Comanda), va constitui dovada acceptării ofertei Prestatorului și a prezentelor condiții din Termeni de către Beneficiar, luând naștere un raport juridic valabil între părți, cu drepturi și obligații care ține loc de contract: „dacă părțile nu au convenit altfel, contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoștința ofertantului”. (Art. 9(1), Legea 365/2002).

1.2.2. În cazul anularii/amânării comenzii, avansul nu se restituie, iar Beneficiarul va datora și plăti Prestatorului integral prețul estimat al comenzii.

1.2.3. Tariful traducerilor scrise se plătește pentru fiecare pagină cu Rotunjire. 1 pagină are 1800 de caractere cu spații și se calculează la textul țintă, adică traducerea finală pentru fiecare document separat a comenzii. Unitatea minimă de tarifare pentru traducerile scrise este de 1 pagină.

1.2.4. Tariful estimativ înseamnă un tarif aproximativ și nu este unul final. Din experiența comenzilor anterioare, uneori textul țintă (traducerea finală) conține mai multe caractere cu spații decât textul sursă, adică mai multe pagini, din mai multe cauze- dimensiunea mai mică a font-ului textului sursă, specificul mai complex a limbii țintă etc. De aceea, tariful final pentru traducerea solicitată poate fi mai mare, fapt pe care Beneficiarul îl acceptă și este de acord cu acesta, neputând formula obiecțiuni ulterioare. Numărul de caractere cu spații/pagini poate fi verificat oricând de către Beneficiar în documentul Microsoft Word în word count. După finalizarea traducerii, Beneficiarul va fi informat despre numărul final de pagini și tariful final al traducerii care urmează a fi datorat și plătit către Prestator. După furnizarea serviciilor, lansarea unei alte comenzi, inclusiv în aceeași zi, care are sau nu legătură cu comanda inițială, va fi considerată o altă comandă și va fi plătită conform unei noi oferte/cotații. Aceste comenzi noi pot include, fără a se limita la: autorizarea, legalizarea și apostilarea/supralegalizarea unei traduceri; re-autorizarea, re-legalizarea, re-apostilarea/re-supralegalizarea. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica ulterior tarifele și de a informa Beneficiarul la fiecare comandă ulterioară.

1.2.5. Politica DGPR. Prin lansarea unei comenzi vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale conform: https://www.traduceriexcelentia.ro, document care reprezintă Anexa 2 la Contract. EXCELENTIA SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal doar în scopul identificării solicitantului și a prestării serviciilor de traducere sau conexe solicitate conform legislației în vigoare.

2. Următorii termeni vor fi interpretați după cum urmează:

Beneficiar/Client – orice persoană fizică, juridică sau entitate cu/fără personalitate juridică, care a solicitat sau/și a achiziționat cel puțin un serviciu al Prestatorului. 

Servicii – toate serviciile ofertate sau/și prestate către Beneficiar de către Prestator.

Traducere – transpunerea unui text din limba sursă în limba țintă.

Traducere autorizată – traducerea efectuată, semnată și ștampilată de un traducător autorizat în România.

Traducere neautorizată – traducerea efectuată de un traducător neautorizat sau autorizat, dar care nu va aplica ștampila și semnătura, din diverse motive obiective.

Traducerea legalizată – o traducere autorizată, impunându-se ca, în acest caz, semnătura traducătorului să fie legalizată de un notar public, iar documentul sursă să fie prezentat în original. Conform legislației în vigoare, notarul poate legaliza o traducere doar dacă documentul sursă este unul original și autentic (de ex: acte emise de autorități de stat)  sau o copie legalizată.

Greșeală – traducerea din limba sursă în limba țintă într-o formă necorespunzătoare gramatical sau semantic, cu consecința prejudicierii esențiale a sensului original al textului; nu sunt incluse în această categorie situațiile neprevăzute, incidentele tehnice, folosirea de sinonime, expresii similare și/sau orice altă situație neculpabilă apărută din motive străine Prestatorului (defecțiuni/probleme tehnice etc.) sau orice alte situații apărute fără vinovăție care nu puteau fi prevăzute.  

Se vor considera erori de traducere greșelile de exprimare în limba țintă a traducerii, cuvintele traduse incorect, cuvintele sau propozițiile lipsă. Nu vor fi considerate greșeli de traducere termenii de specialitate traduși prin parafrazare sau aproximare. Se vor considera greșeli de prezentare a materialului paginarea documentului tradus fără respectarea celei a originalului, situații în care nu se subliniază sau nu se scot în evidență anumiți termeni, precum în original, etc. Nu vor fi considerate greșeli de prezentare a materialului cazurile în care fontul și mărimea caracterelor nu sunt corespund cu exactitate cu cele din original sau tabelele nu sunt perfect identice cu cele din original.

Limba sursă – limba din care este efectuată traducerea;

Limba țintă – limba în care este efectuată traducerea.

Pagină – 1800 de caractere cu spatii calculate în textul țintă (traducerea finală), cu rotunjire.

Rotunjire - a. Rotunjirea paginilor facturate se va face astfel: între 1 și 1,5 pag. se va taxa 1,5 pag; între 1,6 si 1,9 pag. se vor taxa 2 pagini etc. b. Rotunjirea orelor facturate pentru interpretariat: dacă ora de interpretariat va fi depășită cu 15 minute, Beneficiarul va plăti o oră în plus.

Text sursă – textul trimis de Beneficiar spre traducere. 

Text țintă sau Traducerea finală – traducerea textului sursă. Textul țintă poate conține un număr mai mare de pagini decât textul sursă, ca urmare a traducerii.

Ofertă/Cotație – o estimare referitoare la tariful, durata și condițiile prestării serviciilor și orice alte detalii, trimisă Beneficiarului.

Comandă – o solicitare pentru prestarea de servicii din partea Beneficiarului

Comandă fermă – o Comandă a Beneficiarului, confirmată de către Prestator

Document/act tipizat – documente standard, uzuale, emise de obicei de autoritățile statului, de obicei de 1-2 pagini, inclusiv dar fără a se limita la acte personale, acte ale autovehiculelor, acte de stare civilă, acte de studii, caziere, certificate de înregistrare companii etc.

Volumul/termenul standard de execuție – 1-10 pagini în 1 (o) zi lucrătoare pentru limbile Engleză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Germană. Pentru celelalte limbi, termenul va fi stabilit de comun acord. Părțile acceptă că, din motive neimputabile, care nu depind de Prestator, termenele standard pot suporta amânare de până la 2 zile lucrătoare din cauza unor situații neprevăzute, incidente tehnice și/sau orice altă situație neculpabilă apărută din motive străine Prestatorului (defecțiuni/probleme tehnice etc.) sau orice alte situații apărute fără vinovăție care nu puteau fi prevăzute. În acest caz, dar și în situația în care va fi necesar un termen suplimentar mai mare de 2 zile, Beneficiarul urmează a fi informat de către Prestator privind acest aspect.

Zi lucrătoare – 09:00 – 17:00, ora României, luni-vineri, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare.

Traducere urgentă – mai mult de 10 pagini într-o zi lucrătoare sau mai puțin de 10 pagini predate în ziua preluării comenzii. Beneficiarul acceptă că o traducere urgentă este supusă riscului de a nu avea o calitate și conformitate excepțională. Astfel, traducerea urgentă nu poate fi obiectul unei reclamații pe motiv că este necorespunzătoare/neconformă/neprofesionistă sau că are greșeli, cu excepția prejudicierii esențiale a sensului original al textului. Întrucât Prestatorul consideră că este foarte importantă livrarea unei traduceri conforme și de calitate, acesta nu recomandă efectuarea unei traduceri urgente, întrucât traducerea poate conține, de exemplu, erori sau greșeli gramaticale, comise fără intenția voită a traducătorului sau din motive neimputabile, care nu depind de Prestator. Dacă totuși beneficiarul nu are altă soluție, recomandăm solicitarea unei traduceri urgente doar pentru anumite documente tipizate sau documente care nu vor fi publicate, declarate publice, inclusiv pe website-uri sau folosite în relație cu terțe părți (de exemplu: autorități, mass-media, clienți, parteneri etc.), ci doar cu scopul ca Beneficiarul să se familiarizeze cu conținutul documentului tradus sau traducerea să fie folosită pentru uz intern al organizației. Lansând o comandă urgentă, Beneficiarul își asumă acest risc și orice reclamație privind diferența de stiluri, erorile gramaticale sau neconformitatea traducerilor nu va fi luată în considerare, aspect asumat de părțile contractante. Excepție face prejudicierea sensului traducerii față de textul inițial (denumită și explicată mai sus în paragraful Greșeala), pentru care Prestatorul își asumă responsabilitatea. 

Traducere necorespunzătoare/neconformă – reprezintă o traducere care conține mai mult de 5 greșeli pe o pagină. Greșeala este detaliată mai sus.

Traducere specializată – alta decât o traducere simplă tip Document tipizat etc., de exemplu, texte tehnice, medicale, juridice, economice, marketing, PR, orice altă traducere dintr-un domeniu cu limbaj de specialitate sau document/text, care nu e de uz intern și urmează a fi publicat online sau offline (ex: catalog, broșură, comunicat de presă, pliant, meniu restaurant, website, orice material de marketing, promovare, PR, comunicare, publicitate, prezentarea produselor/serviciilor, ofertă etc). 

Taxa de traducere specializată – o taxă suplimentară de 10-50% aplicată la prețul standard.

Taxă de urgență – o taxă suplimentară de 50-100% aplicată la prețul standard.

Colaționare – verificarea, revizuirea sau corectarea unei traduceri. Prețul colaționării va fi stabilit în contract sau cotație/ofertă. De obicei prețul este de 50% din prețul unei traduceri integrale. Dacă Prestatorul constată că traducerea este de o calitate necorespunzătoare și este necesară traducerea integrală, ignorând traducerea deja efectuată, va anunța Beneficiarul și cu acordul acestuia va efectua din nou traducerea, dar în acest caz Beneficiarul va plăti traducerea integral, adică 100%. Orice comandă lansată către Prestator care are legătură cu o traducere efectuată anterior de acesta poate fi facturată de Prestator ca fiind un serviciu de colaționare (de exemplu: re-autorizarea unei traduceri efectuate anterior), întrucât Prestatorul trebuie să se asigure că Beneficiarul nu a modificat textul țintă. Decizia de a factura integral sau ca serviciu de colaționare îi revine Prestatorului.

3. Condiții de preluare a comenzii. Comanda/solicitarea poate fi trimisă prin email sau personal, la sediul Prestatorului. Pentru înregistrarea comenzii, Beneficiarul furnizează obligatoriu, conform legii, datele de identificare (Nume și Prenume, CNP/nr. buletin sau pașaport, adresa din buletin/pașaport) și datele de contact (telefon, email) și, după caz, denumirea societății, sediul, CUI, nr. de ordine la Registrul Comerțului etc.). Beneficiarul răspunde de corectitudinea datelor furnizate. Comanda este procesată numai în baza cotației/ofertei elaborate de managerul de proiect. Comenzile confirmate/ primite după ora 17:00 sunt considerate a fi primite în a doua zi lucrătoare. Beneficiarul va plăti în avans integral sau parțial valoarea estimată în momentul lansării comenzii, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel prin contract. Când traducerea este finalizată, Beneficiarul va plăti Prestatorului diferența de plată. În cazul limbilor cu altă grafie decât cea latină, Beneficiarul va menționa în scris sau prin email traducerea agreată de acesta a denumirilor, numelor proprii, a localităților, sau va pune la dispoziție copii după pașaport/acte de identitate, documentele companiei etc, de unde se pot extrage nume și denumiri pe care Beneficiarul le dorește în traducere. Împreună cu lansarea comenzii, Beneficiarul va menționa în scris toate preferințe privind comanda, inclusiv, dacă este cazul, termenii preferați și agreați de acesta pentru fiecare comandă în parte sau va pune la dispoziție un glosar de termeni. Dacă nu sunteți titularul documentelor care vor fi traduse/legalizate/apostilate, plasarea oricărei comenzi va reprezenta confirmarea că aveți acordul titularului.

3.1.În majoritatea cazurilor, aveți nevoie de Apostilă/ Supralegalizare pe originalul documentul pe care îl doriți tradus.

3.2.Răspunderea pentru integritatea actelor trimise/primite prin curierat este exclusiv a beneficiarului și a firmei de curierat.

3.3.La recepția serviciilor, verificați cu atenție ca în traduceri să nu fie erori. Ulterior, nu va fi posibilă nici o corectare, modificare, relegalizare sau reautorizare și nici o reclamație nu va fi luată în considerare. 

3.4.Nu răspundem pentru actele originale, obiectele sau traducerile uitate sau neridicate la noi la sediu.

3.6.Dacă aveți deja o traducere anterioară efectuată de noi sau alt traducător, și doriți din nou o traducere autorizată, legalizată sau apostilată - trebuie să plasați o nouă comandă. Puteți solicita serviciul de colaționare doar dacă aveți traducerea efectuată în format electronic editabil (nu scanat), care costa 50% din prețul traducerii. Celelalte servicii precum legalizarea sau apostilarea se achita 100%.

3.7.Actele originale și traducerile neridicate timp de 30 de zile de la data informării beneficiarului despre finalizarea serviciilor, pot fi distruse, din cauza lipsei spațiului de arhivare.

3.8. Dacă nu sunteți titularul actelor care vor fi traduse/legalizate/apostilate, sunteți obligat să aveți acordul titularului.

4. Condiții de plată.

4.1. Comanda fermă sau lansarea comenzii presupune achitarea unui avans, cu excepția cazului în care este altfel prevăzut într-un contract încheiat separat între părți. Tarifele serviciilor sunt cele menționate în anexa la contract sau în Cotație/Ofertă sau/și afișate la sediul Prestatorului sau trimise prin email. Comenzile vor fi preluate în funcție de disponibilitatea traducătorilor. Dacă este cazul, la acest tarif vor fi adăugate taxele aferente menționate în acest document și/sau în cotație/ofertă. Data emiterii facturii coincide cu data trimiterii acesteia prin email către Beneficiar. Beneficiarul se obligă să achite valoarea facturilor emise de Prestator în termenul scadent de maxim 5 zile de la data emiterii facturii, cu excepția cazului în care este menționat un alt termen de plată în contractul dintre părți și anexele acestuia sau orice alt document sau scrisoare (inclusiv email) emis de Prestator. În caz contrar, Beneficiarul va plăti penalități de 1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor. Penalitățile nu pot depăși valoarea serviciilor neachitate la termen.

4.2. Traducerea sau prestarea oricărui serviciu poate începe doar după ce Prestatorul a încasat de la Beneficiar contravaloarea avansului. După ce este finalizată traducerea, Prestatorul va calcula câte pagini conține textul țintă (traducerea finală) și tariful final al traducerii textului țintă și îl va informa în acest sens pe Beneficiar. În cazul prestării altor servicii, Prestatorul va informa Beneficiarul despre tariful final al serviciilor. Beneficiarul va primi și va plăti toate facturile primite de la Prestator, inclusiv factura finală care va conține suma calculată astfel: prețul final din care se scad toate plățile încasate anterior de Prestator pentru comanda respectivă. Furnizarea traducerii finale (a textului țintă), a documentelor originale, finalizarea oricăror alte servicii prestate va avea loc după încasarea în întregime a facturii finale de către Prestator.

4.3. Factura transmisă prin poșta electronică este considerată factură în original, potrivit Codului Fiscal.

4.4. Tariful prezentat Beneficiarului pentru traducerea autorizată sau legalizată este același ca și pentru o traducere neautorizată. Tarifele serviciilor sunt cele menționate în Contract sau transmise Beneficiarului prin email/afișate la sediul Prestatorului și asumate de către Beneficiar. Prețul pentru legalizarea unui prim exemplar al unui document de maxim 10 pagini fizice este 80 RON, iar fiecare exemplar suplimentar în cadrul aceleiași legalizări costă 20 RON. Dacă documentul ce trebuie legalizat are mai mult de 10 pagini fizice, fiecare exemplar suplimentar în cadrul aceleiași legalizări costă 30 RON. Dacă Beneficiarul nu solicită legalizarea traducerii, ci doar pregătirea de legalizare a acesteia, acest serviciu costă 20 RON. Autorizarea traducerii primului exemplar de până la 10 pagini este gratuită. Dacă traducerea depășește 10 pagini, la prețul traducerii autorizate sau al pregătirii de legalizare se adaugă 5 RON pentru fiecare pagină care a depășit cele 10 pagini. Pentru următoarele exemplare ale traducerii autorizate sau ale traducerii pregătite de legalizare se va plăti 5 RON pentru fiecare pagină. Legalizarea copiei după un act în limba străină în vederea legalizării traducerii costă 30 RON per pagină fizică. Legalizarea copiei după un act în limba română în vederea legalizării traducerii costă 20 RON/1 pagină fizică. Pentru documente, traduceri, servicii recepționate sau livrate de către Prestator în afara zilelor lucrătoare, se va adăuga la prețul comenzii o taxă de disponibilitate de minim 20%. Această taxă se va adăuga și în cazul unor situații speciale, de exemplu, dar fără a se limita la: documentul (textul sursă sau țintă) este recepționat sau predat de către Prestator într-un alt format decât MS Office, sau nu este editabil, sau conține tabele, sau necesită condiții speciale de editare, convertire și așezare în pagină, scanare, imprimare color etc. Beneficiarul acceptă faptul că reducerile nu se aplică în cazul comenzilor solicitate în regim de urgență, unde în mod inerent se elimină etape intermediare, respectiv implicarea unor resurse este mult mai mare. Prețul pentru serviciile de traducere care trebuie realizate dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină se tarifează până la maximul sumei rezultate din adunarea tarifelor pentru fiecare limbă în parte.  

4.5. Conform legislației în vigoare și ca urmare a specificului serviciului prestat, factura fiscală sau proforma emisă va fi considerată ca fiind acceptată la plată fără echivoc din momentul emiterii acesteia în format electronic (fără semnătură și ștampilă) de către Beneficiar, inclusiv fără confirmare de primire. Prestatorul poate modifica unilateral prețurile stabilite, după notificarea Beneficiarului, aceste modificări fiind aplicabile pentru comenzile ulterioare. În cazul legalizării traducerilor, al apostilării documentelor sau al unor formatări complexe, taxele, onorariul notarului sau serviciile conexe sunt facturate separat și se achită integral în momentul plasării comenzii, cu excepția în care părțile au convenit altfel prin contract. Părțile stabilesc faptul că facturile emise de Prestator pe baza comenzilor trimise de Beneficiar conțin creanțe certe, lichide și exigibile. 

4.6. În cazul în care, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul recepționează sau trimite traducerile/documentele prin firme de curierat la/de la sediul Beneficiarului, Beneficiarul se obligă să achite serviciile respectivelor firme de curierat. Serviciile de curierat vor fi plătite de către Beneficiar direct către compania de curierat sau către Prestator – minim 30 RON/plic de 0,1-0,9 kg. Răspunderea pentru integritatea actelor trimise/primite prin curierat este exclusiv a beneficiarului și a firmei de curierat.

4.7. Dacă tariful serviciilor este exprimat într-o altă valută decât în lei, cursul folosit la facturare va fi: cursul Banca Transilvania. Plățile în numerar se pot face doar în lei. Indiferent dacă tariful serviciilor este în lei sau valută, dacă plata sau factura sunt efectuate în valută, la preț se adaugă 2%, reprezentând diferența de curs valutar. Dacă plata se face din afara României, Beneficiarul se va asigura că Prestatorul va încasa suma reală menționată pe factură, achitând toate comisioanele aferente tranzacțiilor bancare sau acestea se vor adăuga la prețul serviciilor.  

5. SERVICIILE DE INTERPRETARIAT:

5.1. Beneficiarul este obligat să creeze toate condițiile necesare pentru buna desfășurare a interpretariatului, inclusiv să ofere pauze interpretului. Organizarea și plata oricăror dotări și echipamente (de exemplu: căști, cabină pentru fiecare pereche lingvistică pentru maxim 2 interpreți, microfoane etc., materiale, transport, cazare, vize, mese, orice servicii necesare/suplimentare desfășurării interpretariatului) vor fi asigurate în condiții decente de către Beneficiar sau costul acestora va fi achitat/decontat Prestatorului. 

5.2. Beneficiarul este obligat să furnizeze Prestatorului, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data prestării serviciilor, detaliile complete despre interpretariat, informații despre domeniul, tematica și subiectele tratate în timpul evenimentului și să pună la dispoziție prin email documentele folosite la eveniment (prezentări, acte, contracte, textul discursurilor, prezentări power-point, temele discuțiilor, dacă este cazul glosare de termeni specializați etc.), întrucât interpreții au nevoie să se familiarizeze cu tematica interpretariatului. Împreună cu acestea, Beneficiarul trebuie sa pună la dispoziție, în aceleași condiții de mai sus, desfășurătorul evenimentului (locație, dată, program orar, ore de pauză, dacă interpreții vor beneficia de pauză de cafea, numărul de persoane prezente, numărul de vorbitori, locul de unde va traduce interpretul- cabină/scenă).

5.3. În cazul în care Beneficiarul nu va pune la dispoziție materialele în timp util și nu va oferi condițiile pentru buna desfășurare a evenimentului, menționate în acest document, prestatorul nu își va putea desfășura activitatea în mod adecvat și la calitatea necesară și nu răspunde pentru eventualele nemulțumiri din partea Beneficiarului.

5.4. Pentru serviciile de interpretariat simultan este obligatorie prezența a doi interpreți pentru fiecare pereche de limbi.

5.5. În cazul interpretariatului de cel puțin o zi se va încheia un contract separat sau anexă la contractul existent cu menționarea tuturor detaliilor interpretariatului. În situații excepționale, detaliile interpretariatului pot fi menționate în comunicarea prin email.

5.6. Tarifele pentru serviciile de interpretariat sunt exprimate în Euro sau lei/oră, ½ zi sau 1 zi. Plata serviciilor se va face 100% în avans, conform prevederilor de mai sus, dacă nu se precizează altfel în contractul dintre părți. 

5.7. Unitatea minimă de tarifare pentru serviciile de interpretariat este de o oră, ½ zi sau o zi. 1 zi înseamnă 6-8 ore, doar în zilele lucrătoare și în intervalul 08.00-18.00. Orele de interpretariat includ pauzele, pauzele de cafea, masa de prânz și orice alte pauze care intervin din cauza Beneficiarului. O jumătate de zi are 3-4 ore și va costa 50% din tariful pentru 1 zi. Dacă se depășește 15 minute după fiecare oră de interpretariat, Beneficiarul va plăti Prestatorului de fiecare dată încă o oră în plus.

5.8. Fiecare oră suplimentară față de programul agreat inițial va fi facturată separat conform tarifului stabilit de Prestator în cotație și va putea fi prestată doar dacă interpretul este disponibil.

5.9. În cazul în care serviciul de interpretariat se prestează în Iași sau în orașul în care are domiciliul interpretul, tarifarea începe din momentul în care interpretul ajunge la locul indicat de Beneficiar, la ora indicată de Beneficiar în comandă pentru începerea prestării serviciului. 

5.10. În cazul în care serviciul de interpretariat este prestat în afara Iașului sau orașului în care are domiciliul interpretul, toate cheltuielile necesare, inclusiv dar fără a se limita la deplasarea/transportul, masa de 3 ori/zi și cazarea interpreților în condiții de minim 3 stele (în camere separate), obținerea vizelor etc., vor fi suportate de Beneficiar. Organizarea acestora va fi asigurată de Beneficiar sau plata acestora va fi decontată Prestatorului. Dacă interpretariatul are loc în afara Iașului sau orașului în care are domiciliul interpretul, serviciile de interpretariat vor fi plătite și se consideră a fi prestate din momentul în care acesta părăsește localitatea de domiciliu și se finalizează în momentul în care acesta ajunge în localitatea de domiciliu. 

5.11. În cazul oricăror probleme sau situații apărute în perioada prestării serviciilor de interpretariat și care implică costuri neprevăzute/ suplimentare, de exemplu dar fără a se limita la: plata transportului dacă s-a deteriorat mașina Beneficiarului, plata cazării dacă hotelul rezervat de Beneficiar nu mai dispune de locuri sau nu respectă cerințele de mai sus etc., aceste costuri vor fi  plătite de Beneficiar sau/și decontate Prestatorului.

5.12. Anularea comenzii de interpretariat. În cazul anularii comenzii, avansul nu se restituie, iar Beneficiarul va datora și plăti Prestatorului integral prețul estimat al comenzii, în cazul în care interpretul a ajuns/a plecat la/spre locația interpretariatului, iar aceasta s-a anulat/ amânat. În cazul interpretariatului de cel puțin o zi sau al serviciilor conexe organizării interpretariatului sau evenimentelor, inclusiv dar fără a se limita la: servicii de închiriere a echipamentelor tehnice, de sonorizare, cabine, căști, video proiecție, video, iluminare etc, servicii de închiriere sală de conferințe, servicii de transport și/sau catering etc., dacă Beneficiarul anulează comanda cu mai puțin de 7 zile lucrătoare înaintea începerii evenimentului de interpretariat, Beneficiarul se obligă să plătească despăgubiri în valoare de 10% din valoarea comenzii. Dacă anularea sau modificarea comenzii (de ex. în loc de 5 zile este nevoie de 3 zile de interpretariat sau în ultima zi este nevoie doar de 2 ore de interpretariat) survine în mai puțin de 2 zile lucrătoare de la data începerii evenimentului, Beneficiarul se obligă să plătească integral valoarea comenzii.

5.13. Interpretariat Consecutiv constă în traducerea orală pentru o persoană sau pentru un grup restrâns de persoane, la un birou notarial pentru declarații, împuterniciri/ procuri, specimen de semnătură, la oficiul stării civile sau obținerea permisului de rezidență pentru tineri căsătoriți, întâlniri de afaceri, vizitarea orașului etc. Tariful interpretariatului depinde de limba, specializarea, domeniul de activitate al clientului și locația unde trebuie să vină interpretul. Tariful include timpul alocat interpretariatului și timpul alocat deplasării la/de la locație. Dacă interpretul face și traduceri scrise și îi este solicitat să își pună ștampila pe un document bilingv, traducerea scrisă a acestuia trebuie verificată de interpret cu 24 h înainte de ziua interpretariatului și se tarifează separat ca verificare/colaționare, de obicei prețul fiind de 50% din prețul integral al unei traduceri scrise.

5.14. Interpretariat Simultan (ex: conferințe, evenimente, seminarii, prezentări). Prețul serviciilor unui interpret simultan cu experiență include nu doar timpul pe care acesta îl alocă efectiv interpretariatului, dar și timpul alocat deplasării la/de la  eveniment, precum și pregătirea minuțioasă înainte de eveniment în baza materialelor clientului. Tariful pentru o zi depinde de limba interpretariatului, domeniul de activitate al clientului și locația evenimentului. Interpretariatul simultan este asigurat doar de interpreții cu experiență internațională de peste 10 ani. Aceștia sunt specializați exclusiv în interpretariat simultan. Specificul și provocările acestei profesii (ascultarea și interpretariatul simultane) au redus numărul acestor specialiști.

6. Obligațiile Prestatorului și Conformitatea Traducerilor.

6.1. Prestatorul se obligă să predea traducerile la termenul stabilit de comun acord. Părțile acceptă că, din motive neimputabile, care nu depind de Prestator, termenul poate suporta amânare de până la 2 zile lucrătoare. În acest caz, dar și în situația în care va fi necesar un termen suplimentar mai mare de 2 zile, Beneficiarul urmează a fi informat de Prestator referitor la acest aspect. Predarea lucrărilor de către Prestator se face în format MS Office prin email sau variantă tipărită. Primirea și predarea lucrărilor se va face prin email,  la sediul Prestatorului, sau prin curier. 

6.2. Prestatorul se obligă să efectueze serviciile în cele mai bune condiții posibile, cu diligența unui bun profesionist și cu cea mai mare răspundere. Prestatorul garantează conformitatea și calitatea serviciilor efectuate prin echipa sa de traducători autorizați de Ministerul Justiției și experiența vastă a acestora.

6.3. În cazul în care se dovedește că traducerea conține greșeli, acestea vor fi corectate de către Prestator în cel mai scurt timp. În cazul neexecutării, executării cu întârziere sau a executării necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract fără intenție, acestea vor fi remediate în cel mai scurt timp. Reclamația va fi luată în considerare doar dacă aceasta va fi temeinic justificată cu argumente și efectuată de către un traducător autorizat, pe cheltuiala Beneficiarului. 

În cazul unei traduceri neconforme care conține greșeli (așa cum este explicat mai sus), Prestatorul va datora Beneficiarului 1% din tariful traducerii expediate pentru fiecare pagină cu greșeli. În cazul executării cu întârziere a serviciilor, Beneficiarul poate solicita daune de 1% pe zi din valoarea comenzii. Valoarea penalizărilor nu poate depăși valoarea comenzii. Prestatorul răspunde material pentru pagubele cauzate în mod direct și cu intenție Beneficiarului ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau a executării necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, termenii sau anexele acestuia cu o sumă ce nu poate depăși valoarea comenzii, conform legislației în vigoare, și numai în situația în care culpa  este imputabilă acestuia, este probată și recunoscută în instanță. Răspunderea Prestatorului pentru corectitudinea serviciilor prestate este aplicabilă atunci când acesta, direct și cu intenție, a prejudiciat Beneficiarul sau/și a schimbat sensul unor cuvinte și numai în situația în care au avut drept consecință provocarea unei pagube Beneficiarului. Prestatorul nu răspunde pentru traducerile, documentele, actele originale și orice obiecte uitate sau neridicate ale Beneficiarului după termenul de recepție stabilit între părți. Momentul de recepție a serviciilor se consideră data și ora recepției agreată între părți.

6.4. Prestatorul este obligat să gestioneze materialele cu competență și să asigure confidențialitatea lor pe întreaga perioadă a derulării contractului cu Beneficiarul. Dacă pe parcursul traducerii, Prestatorul constată anumite lipsuri în documentul sursă (pagini lipsă, ștersături, omisiuni, neconcordanțe, propoziții fără sens etc.) care pot determina imposibilitatea totală sau parțială a îndeplinirii serviciilor, va sesiza imediat Beneficiarul și va proceda la rezolvarea acestor situații. Prestatorul are dreptul de a refuza efectuarea traducerii în cazul în care scrisul este ilizibil, scris de mână sau conține ștersături, corecturi, cuvinte tăiate, adăugiri, propoziții care nu au sens ori alte particularități privind elemente esențiale ale înscrisului (lipsă semnături, ștampile, dată etc.), dacă acestea nu sunt confirmate prin semnătura și sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, după caz, prin semnătura părților. Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza o comandă în situația în care prin traducerea respectivă s-ar încălca dispozițiile legale, regulile de conduită profesională si morală, sau dacă nivelul de dificultate, specializare sau prin cantitate materialul depășește competențele sau capacitatea Prestatorului sau dacă Beneficiarul are un comportament agresiv, vulgar sau folosește un limbaj neadecvat.

6.5. Procedura Reclamațiilor. Beneficiarul trebuie să notifice, în scris, Prestatorul cu privire la orice greșeală sau nemulțumire în legătură cu traducerile sau serviciile în termen de 1 zi lucrătoare de la furnizarea acestora. După expirarea acestui termen nicio reclamație nu va fi luată în considerare. Reclamația va fi luată în considerare doar dacă aceasta va fi temeinic justificată cu argumente și efectuată de către o persoană autorizată. Primirea reclamației va declanșa o procedură internă în urma căreia se va verifica temeinicia reclamației, serviciul prestat, condițiile prestării, eventualele culpe. Această procedură se închide prin redactarea unui răspuns către Beneficiar. Beneficiarul se obligă să remedieze calitatea necorespunzătoare a textului sursă, asupra căreia a fost notificat de Prestator. Dacă Beneficiarul reclamă calitatea traducerii și se constată că aceasta s-a datorat textului sursă, de calitate inferioară sau/și care conține greșeli, Prestatorul nu va lua în considerare această reclamație. Beneficiarul poate reface textul sursă și solicita colaționarea sau traducerea din nou a textului sursă refăcut de acesta, plătind aceste servicii ca o comandă nouă. Beneficiarul acceptă faptul că, în perioada cuprinsă între momentul primirii notificării de la Prestator și momentul remedierii calității textului sursă, termenul de finalizare a serviciilor notificate cu privire la textul sursă se suspendă. 

7. Obligațiile Beneficiarului.

7.1. Beneficiarul se obligă să respecte toate obligațiile din prezentul document și din orice document semnat între părți. Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului materialele în scopul traducerii lor și va preda materialul spre traducere prin email sau variantă tipărită (doar dacă varianta electronică nu există), curier sau personal la sediul Prestatorului. Toate modificările și completările suferite de materialul sursă trebuie transmise către Prestator, cu indicarea modului în care aceste modificări sau completări se referă la materialul sursă trimis anterior. Prestatorul va informa Beneficiarul dacă este cazul să achite o sumă suplimentară în acest caz. Dacă există o înțelegere scrisă între Prestator și Beneficiar referitor la efectuarea traducerilor într-un alt format decât cele cuprinse în pachetul MS Office, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția traducătorului software-ul necesar, respectiv consiliere pentru utilizare.

7.2. Beneficiarul se obligă să depună toate diligențele pentru a susține Prestatorul în efectuarea serviciilor de traduceri, va oferi toate explicațiile necesare (eventual glosare, indicații terminologice sau stilistice etc.). Dacă Beneficiarul este obișnuit cu și agreează anumiți termeni sau expresii, acesta trebuie să pună la dispoziție Prestatorului un glosar de termeni și expresii pe care le dorește a fi folosite în traducere și indicații clare în acest sens. În lipsa acestora, Beneficiarul nu poate reclama serviciile prestate, dacă traducătorul sau interpretul a folosit sinonime și nu termenii agreați de Beneficiar.

7.3. Obligațiile Beneficiarului din prezentul document dar și orice contract semnat cu Prestatorul sunt valabile și pentru următoarele persoane care au legătură cu Prestatorul, inclusiv dar fără a se limita la reprezentanți, angajați, clienți, beneficiari, colaboratori, parteneri, terțe părți ale Beneficiarului implicate în serviciile oferite de Prestator sau care au vreo tangență cu acestea, fapt care trebuie comunicat acestora de către Beneficiar.

8. Confidențialitate.

8.1. Atât Prestatorul, cât și Beneficiarul nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

  • De a utiliza în mod culpabil, cu rea voință, informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;
  • De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul să folosească numele său în acțiuni promoționale ale Prestatorului (recomandări, oferte licitație, catalog de prezentare, reclame, pagină web etc.) și să primească prin email notificări privind serviciile și activitatea Prestatorului. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract numai dacă informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire sau a fost efectuată la cererea imperativă a autorităților.

8.2. Traducătorii/ interpreții/colaboratorii Prestatorului reprezintă resursele acestuia, de aceea, pe o perioadă nedeterminată, Beneficiarul nu are dreptul: a. de a face schimb de date de contact sau de a lua legătura prin orice mijloace cu aceștia, mai ales cu scopul derulării raporturilor comerciale/de muncă cu aceștia, fără implicarea sau acordul Prestatorului; b. de a solicita sau accesa datele acestora (nume, date de contact, sumele și condițiile remunerării). În cazul încălcării acestei clauze, Beneficiarul va plăti despăgubiri Prestatorului in cuantumul stabilit de acesta.

9. Forța majoră.

Forța majoră reprezintă o împrejurare de fapt, imprevizibilă sau, chiar dacă previzibilă, de neevitat și insurmontabilă, care împiedică în mod obiectiv și fără nicio culpă din partea Prestatorului sau a Beneficiarului, executarea unei obligații contractuale. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă,  cu obligația notificării partenerului în termen de 3 zile de la apariție. Partea care invocă clauza de forță majoră se obligă să comunice partenerului, în termen de 3 zile, încetarea cauzei de forță majoră. În cazul în care situația de forță majoră depășește o durată de 3 luni, fiecare parte are dreptul de reziliere unilaterală a contractului. Situații de forță majoră sunt și următoarele: situațiile neprevăzute, incidentele tehnice și/sau orice altă situație neculpabilă apărută din motive străine Prestatorului (defecțiuni/probleme tehnice etc.) sau orice alte situații apărute fără vinovăție, care nu puteau fi prevăzute. 


10. Punctul de lucru este dotat cu camere video (fără sunet) cu scopul asigurării securității angajaților și a clienților din birou, a sediului și a bunurilor din sediu, inclusiv actele originale și traducerile.


11. Părți integrante ale Contractului/ Comenzii sunt: Anexa 1: Termeni ( https://www.traduceriexcelentia.ro/termeni-si-conditii), Anexa 2: Politica de confidențialitate (https://www.traduceriexcelentia.ro/politica-confidentialitate), Anexa 3. Politica cookie (https://www.traduceriexcelentia.ro/politica-cookie), Anexa 4.  Oferta de tarife (în lipsa unui document scris, Oferta de tarife constituie tarife notificate prin email). În lipsa Anexelor semnate între părți, Beneficiarul este de acord cu conținutul anexelor publicate pe website-ul Prestatorului la link-urile de mai sus.

12. Dispoziții finale. Comunicările valabile între părți se realizează doar în limba română, și doar în scris, inclusiv prin adresele și email-urile menționate la art.1 (în cazul problemelor tehnice cu email-ul prestatorului, va fi folosită adresa noreply@traduceriexcelentia.ro, tel +40 740.632.957). Părțile convin că toate neînțelegerile rezultând din sau aflate în legătură cu validitatea raportului juridic, născute din prezentele Termene sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestora, să fie rezolvate mai întâi pe care amiabilă, prin procedura concilierii conform dispozițiilor legale în vigoare, iar când acest lucru nu este posibil, de instanțele de judecată din Iași. Prezentele clauze referitoare la Termeni, precum și toate obligațiile necontractuale rezultând din sau aflate în legătură cu acestea vor fi guvernate și interpretate în toate privințele în conformitate cu legea română aplicabilă.